Zdravstveni centar Kladovo u službi vašeg zdravlja
 
     
Dom zdravlja

O b a v e š t e nj e: 
Obaveštavamo Vas da se zakazivanje kod izabranog lekara u Zdravstvenom centru Kladovo vrši svakog radnog dana od 07-20 h. 
Broj telefona je 019/801-458

A K R E D I T A C I J A
Dom zdravlja Kladovo, kao sastavni deo Zdravstvenog centra Kladovo od 1962 g. pruža zdravstvenu zaštitu za 22 055 stanovnika opštine Kladovo (2010 g). Dom zdravlja ima 25 lekara, od toga 12 lekara opšte medicine, 8 specijalista opšte medicine, od toga 1 subspecijalista reumatologije, 1 ginekolog, dvoje specijalista medicine rada, cetiri lekara opšte medicine je na specijalizaciji i to dvoje iz pedijatrije a dvoje iz ginekologije. U Službi stomatološke zdravstvene zaštite ima dvoje specijalista decje preventivne stomatologije, jedan specijalista bolesti usta, jedan specijalista protetike i jedan specijalista decje protetike, 60 medicinskih sestara i tehnicara, od cega 4 sa višom strucnom spremom. Od 43 nemedicinskih radnika: 12 je administrativnih, 19 tehnickih i 12 pomocnih radnika.
Stopa obezbedenosti  na 10 000 stanovnika odgovara normativu prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Sl. Glasnik RS 107/2005) i Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (Sl. Glasnik RS  br. 43/2006, 112/2009 i 50/2010) .
Za izabranog lekara opredeljeno  je 22 256 pacijenata, odnosno 102%, od ukupnog broja stanovnika, pri cemu 2 893 pacijenata pripada pedijatriji, opštoj medicini 13 196, ginekologiji 2 332, stomatologiji 3 835.
Ustanova obavlja delatnost iz primarne zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovnika. U sastavu Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih su cetiri ambulante i deset zdravstvenih stanica. 
U 2010. god. u Domu zdravlja pruženo je ukupno 286 298 usluga, od  toga najviše u Službi za zdravstenu zaštitu odraslog stanovništva 17 194. 
Rad se odvija u okviru:
- Službe za zdravstvenu zaštitu žena, školske i predškolske dece i polivalentne patronaže
VREDNOSTI DOMA ZDRAVLJA KLADOVO

  1. Naš medicinski kadar, kako lekari tako i medicinski tehnicari, je dobro obucen da u svom svakodnevnom radu može da pruža sve standardne zdravstvene usluge našim korisnicima, u Domu zdravlja  i u stanu pacijenta.
  2. Redovno pratimo dostignuca iz savremene medicine kao i tehnološka dostignuca i pohadamo obuku za rad na savremenim aparatima, kroz programe kontinuirane edukacije u našem Domu zdravlja ali i u drugim zdravstvenim ustanovama i medicinskim fakultetima.
  3. Postoji dobra komunikacija medu osobljem, uspešna saradnja sa medijima i lokalnom samoupravom .
  4. Racionalno korišcenje dijagnostickih metoda i sredstava.

 PRINCIPI RADA DOMA ZDRAVLJA KLADOVO  

  1. Interaktivnost, zajednicko ucestvovanje u unapredenju zdravlja stanovnika sa drugim zdravstvenim ustanovama Borskog regiona i Republike, institucijama javnog zdravlja, Ministarstvom zdravlja, Republickom zavodom za zdravstveno osiguranje (promocija zdravlja kroz razne javne akcije po kalendaru zdravlja).
  2. Aktivno partnerstvo sa lokalnom samoupravom,lokalnim medijima,obrazovno-vaspitnim institucijama, sportskim udruženjima, nevladinim i humanitarnim organizacijama i nacionalnim zajedniocama i sl. za smanjenje siromaštva i ocuvanje kulturne raznolikosti i nacionalnog identiteta.

I Z I S

Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) poceo je da se primenjuje i u Kladovu, a pacijenti ubuduce nece morati sami da zakazuju specijalisticke preglede kod specijalista u ZC Kladovo,niti za dijagnosticke preglede na lokalu kao i u bolnicama i klinickim centrima van Kladova.

To u praksi znacil da pacijent koji dode na pregled kod izabranog lekara u dom zdravlja i ukoliko mora da ide na specijalisticki pregled izabrani lekar ce kompjuterski da mu zakaže pregled kod specijaliste u bolnicama ili klinickim centrima.
Nakon pregleda kod specijaliste u ZC Kladovo, ukoliko je pacijentu potrebna dodatna dijagnostika skener ili magnetna rezonanca, nece morati ponovo da se vraca u dom zdravlja, vec ce preglede kompjuterski zakazivati lekari specijalisti,ili po nalogu specijaliste izabrani doktor…..
Ovakav vid zakazivanja moguc je jer su sada sve zdravstvene ustanove umrežene. To znaci da pacijent nece ici od vrata do vrata i gubiti vreme na zakazivanje, vec ce se sve obavljati elektronski.
pacijente moramo zamoliti za razumevanje i strpljenje dok se sistem ne uhoda i dok elektronski ne bude dostupan raspored svih specijalista i slobodni termini za zakazivanje pregleda.
U Okviru ZC Kladovo funkcioniše CALL centar u domu zdravlja za zakazivanje ka  Izabranom lekaru…
U toku 2017 g. bice aktivirani CALL centi u ambulantama van sedišta ZC Kladovo,u seoskom podrucju…